طرح نهایی و تکمبل فاز 1 دانشگاه

سایت وکارگاه های کامپیوتر

کلاسها و کارگاه های معماری

سالنها و بخش اداری

فعالیت های ورزشی دانشجویان

اردوهای علمی ,فرهنگی و تفریحی

فعالیتهای علمی مهارت محور